Intelligenta nätstationer för det smarta elnätet

Den typ av elsystem som finns idag är i princip en centraliserad kraftproduktion med storskalig vattenkraft, kärnkraft och kraftvärme och ett hierarkiskt distributionsmönster. Kraften transporteras sedan via allt lägre spänningsnivåer via stamnät, regionnät och distributionsnät till områden där slutanvändarna finns.

Det svenska elnätet är byggt för att möta en gammal typ av krav, vilket innebar att kraftproduktionen skedde långt från de områden där elen skulle användas.

Det svenska energisystemet befinner sig nu i en stor förvandling. Elproduktionen från förnybara energikällor förväntas öka alltmer och kunderna vill bli aktiva deltagare på energimarknaden genom att exempelvis själva producera och sälja sin egen el.

Även om det i viss mån kommer att byggas en ny infrastruktur, kommer den vanligaste åtgärden vara att man byter ut och lägger till nya komponenter och funktioner i befintliga nät. Utbyggnationen av smarta elnät blir därmed en kontinuerlig förbättringsprocess.

För att klara av utvecklingen krävs intelligenta nätstationer anpassade för det nya elnätet. Dessa stationer bör innehålla direktanpassad utrustning för mätning, övervakning och kommunikation.

Med övervakning av nätstationen är det enkelt att få information om:

  • Över- och underspänning
  • Jordfelsindikering
  • Brytarindikering
  • Överströmslarm
  • Temperatur- och gasvakt på transformator
  • Total energiförbrukning
  • Skalskydd
    m.m.

Det går att se nyttan eller möjligheterna med smarta elnät från två olika perspektiv. Ur elsystemperspektivet handlar det om att öka förmågan att hantera de nya tekniska förutsättningarna som kommer genom nya typer av elproduktion, förändring i förbrukningsmönster och ökade krav på hela kraftsystemets effektivitet och tillförlitlighet.

Ser vi på det ur ett kundperspektiv är i stället den tydligaste nyttan att smarta elnät gör det möjligt att öka kundernas inflytande. Det handlar exempelvis om att aktivt styra sin förbrukning eller att utnyttja nya produkter och tjänster som i slutändan kan bidra till ökad energieffektivisering.